Statute

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ»

Κεφάλαιο Ά

Ίδρυση - Eπωνυμία - Έδρα - Σκοπός – Μέσα

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται στην Αθήνα επιστημονικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο, με την επωνυμία «Ελληνική Ακαδημία Αισθητικής και Ανάπλασης Προσώπου» και στην Αγγλική γλώσσα «Facial Esthetic and Rejuvenation Academy of Greece” [ FERA Greece]. Το Σωματείο θα χρησιμοποιεί ειδική στρογγυλή σφραγίδα, που στο κέντρο του απεικονίζεται ως έμβλημα το περίγραμμα γυναικείου προσώπου  και σε κύκλο η επωνυμία του Σωματείου και το έτος ίδρυσης. Επίσης το Σωματείο θα διατηρεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.

Άρθρο 2ο  : ΕΔΡΑ

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα. Το Σωματείο μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα

Άρθρο 3ο

Σκοποί του Σωματείου

Σκοπός του σωματείου είναι:

1. η με κάθε επιστημονικό μέσο προώθηση της μελέτης, ο συντονισμός της έρευνας και η διάδοση των γνώσεων γύρω από τους τομείς της Aισθητικής Xειρουργικής, καθώς και η συνεχής εκπαίδευση-επιμόρφωση των μελών του σύμφωνα με την επιστημονική πρόοδο, για τους ανωτέρω σκοπούς.

2. Η οργάνωση και η σύνδεση σε ένα σώμα των Ιατρών και Οδοντιάτρων εξειδικευμένων σε χειρουργικές και μη χειρουργικές αισθητικές και επανορθωτικές επεμβάσεις στην περιοχή της κεφαλής, του τραχήλου και του στόματος.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι:

Α. Χειρουργικές

Α1. Ρυτιδεκτομή – Ανόρθωση προσώπου / τραχήλου (facelift)

Α2. Βλεφαροπλαστική

Α3. Ρινοπλαστική

Α4. Ωτοπλαστική

Α5. Ανόρθωση μετώπου / οφρύων

Α6.Ορθογναθικές επεμβάσεις και επεμβάσεις διόρθωσης σκελετικών ασυμμετριών

Α7. Χειρουργική δέρματος (εκτομή σπίλων, κύστεων, λιπωμάτων κ.α.)

Α8. Λιποαναρρόφηση (πχ υπογενείδιας χώρας)

Α9. Διόρθωση ουλικού χαμόγελου

Β. Μη χειρουργικές / ελάχιστης παρέμβασης

Β1. Εγχύσεις βοτουλινικής τοξίνης (Botox)

B2. Δερματικά ενθέματα (Fillers) για την πλήρωση στατικών ρυτίδων ή για την ενίσχυση ανατομικών δομών του προσώπου.

B3. Θεραπείες LASER για τη βελτίωση της υφής και της χροιάς του δέρματος

Β4. Νήματα πολυδιοξανόνης (PDO) ή πολυγαλακτικού οξέος (PLLA) με σκοπό την κατευθυνόμενη κολλαγονογένεση, την ανόρθωση του προσώπου και τον επανακαθορισμό του περιγράμματός του.

Β5. Μεσοθεραπεία / Αυτόλογη μεσοθεραπεία (PRP)

B6. Χρήση ραδιοσυχνότητων / Plexr για την ανάπλαση και τη σύσφιξη του δέρματος του προσώπου και του τραχήλου.

Β7. Χρήση χημικών ουσιών απολέπισης / δερμοαπόξεσης (peeling)

Γ. Οδοντιατρικές

Γ1. Ορθοδοντικές θεραπείες

Γ2.  Ουλεκτομή / Ουλικά μοσχεύματα για κάλυψη υφιζήσεων

Γ3. Εξάλειψη μελάγχρωσης ούλων

Γ4. Λεύκανση οδόντων

Γ5. Όψεις πορσελάνης / ρητίνης / ολοκεραμικές στεφάνες

3. Η προστασία του επαγγέλματος του Ιατρού και η σωστή ενημέρωση και εξυπηρέτηση των ασθενών στα θέματα της αισθητικής ανάπλασης και αναζωογόνησης της τραχηλοπροσωπικής χώρας.

4. Η προάσπιση και προώθηση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της Εταιρείας.

5. Η ανάπτυξη και καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών.

6. Η υποβοήθηση των μελών για την επίτευξη επαφής με διάφορους Ιατρικούς Οργανισμούς του εξωτερικού για την ανταλλαγή επιστημονικών δεδομένων και έρευνας επί του θέματος της Αισθητικής Χειρουργικής και εν γένει όλων των αισθητικών επεμβάσεων στην κεφαλή και στον τράχηλο

Άρθρο 3ο

Οι σκοποί αυτοί θα επιδιώκονται με κάθε είδους δραστηριότητα, ενδεικτικά δε:

α) Με την διάδοση και ενίσχυση της έρευνας με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο επί θεμάτων που σχετίζονται με τεχνικές Αναζωογόνησης του προσώπου και του τραχήλου, με ενέσιμες μεθόδους Ανάπλασης καθώς και με την Αισθητική Χειρουργική της περιοχής γενικότερα. β). Με την οργάνωση πάσης φύσεως επιστημονικών εκδηλώσεων, ιδιαίτερα δε Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων, Ημερίδων και Επιστημονικών Συνεδρίων. γ) Με την επιδίωξη της συμβολής ξένων επιστημόνων στην δραστηριότητά του Σωματείου. ε) Με την συνεργασία ή συμμετοχή του Σωματείου σε άλλα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά Σωματεία ή Εταιρείες με παρεμφερές αντικείμενο. στ) Με τη διαφήμιση και προώθηση της Ακαδημίας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας, η οποία θα δημιουργηθεί και θα συντηρείται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου. ζ). Με την παροχή νομικής υποστήριξης και κάλυψης σε όλα τα Μέλη για κάθε επαγγελματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στον τομέα επεμβάσεων Αισθητικής Χειρουργικής αλλά και επεμβάσεων Αναζωογόνησης και Ανάπλασης στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου. η). Με κάθε περαιτέρω δραστηριότητα που θα προάγει τα θεμιτά και επιστημονικά συμφέροντα των Μελών της και θα αποφασίζεται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
Μέλη - Υποχρεώσεις και ∆ικαιώματα αυτών

Άρθρο 4ο

Μέλη της Εταιρείας δύνανται να είναι Έλληνες και Αλλοδαποί ιατροί ή Οδοντίατροι που ασκούν το ιατρικό ή οδοντιατρικό επάγγελμα αντιστοίχως, οι οποίοι ασχολούνται με αισθητικές επεμβάσεις στην περιοχή της Κεφαλής, Τραχήλου και Στόματος και αφού εγκριθεί η συμμετοχή τους με ομοφωνία από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα τα μέλη, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής, θα πρέπει να έχουν επίσης τον τίτλο της ειδικότητας ή να είναι ειδικευόμενοι ιατροί στις παρακάτω ειδικότητες:

Α. Πλαστική Χειρουργική

Β. Δερματολογία

Γ. Στοματική & Γναθοπροσωπική Χειρουργική

Δ. Ωτορινολαρυγγολογία

Ε. Οφθαλμολογία

ΣΤ. Γενική Χειρουργική

Εφόσον τα μέλη είναι κάτοχοι του πτυχίου της Οδοντιατρικής θα πρέπει να έχουν λάβει την ειδικότητα είτε της Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ισχύουσα νομοθεσία προ 2014) ή της Ορθοδοντικής ή θα πρέπει να έχουν εξειδικευθεί με αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Περιοδοντολογία ή στην Οδοντική Χειρουργική

Διακρίνονται δε τα μέλη σε:

α. Τακτικά, β. Ομότιμα, γ. Αντεπιστέλλοντα, δ. Αρωγά

Ως ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ εγγράφονται ιατροί και οδοντίατροι που ασκούν το επάγγελμα στην Ελλάδα και πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Ως ΟΜΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ανακηρύσσονται τα αποσυρόμενα από την ενεργό δραστηριότητα τακτικά μέλη με απόφαση του ∆.Σ.

Ως ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εγγράφονται οι ιατροί ή οδοντίατροι που κατοικούν στην αλλοδαπή και πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Ως  ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ εγγράφονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συντάσσονται με τους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας και προσφέρονται να τους υπηρετήσουν με ηθική, υλική ή άλλη βοήθεια.

Ενδεικτικά : οι ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα, όπως αισθητικοί, διαιτολόγοι κ.α. οι οποίοι ασκούν το παραϊατρικό επάγγελμα τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια και το ιατρείο τους χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία (credibility) εντός των χωρών της Ε.Ε. Εκδοτικοί οίκοι ιατρικών ή οδοντιατρικών περιοδικών και εταιρείες διοργάνωσης ιατρικών ή οδοντιατρικών συνεδρίων – σεμιναρίων. Για την εισδοχή αρωγού μέλους απαιτείται η έγκριση από το Δ.Σ.

Άρθρο 5ο

α. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν σαν Τακτικά ή Αντεπιστέλλοντα μέλη, υποβάλλουν έγγραφη αίτηση προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα που προσαρτάται στο παρόν καταστατικό, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από υπόμνημα της επιστημονικής τους σταδιοδρομίας και πρόταση προς εγγραφή τριών τουλάχιστον τακτικών εν ενεργεία (εχόντων δικαίωμα ψήφου) μελών. Η αποδοχή της αίτησης εγγραφής αποφασίζεται με ανοικτή ψηφοφορία και ομοφωνία από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.

β. Αρωγά μέλη εγγράφονται μετά από σχετική αίτηση τους προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, που πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και σχετική πρόταση δύο Τακτικών ή Αντεπιστελλόντων μελών. Η απόφαση της αποδοχής της αίτησης τους λαμβάνεται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο με απλή πλειοψηφία.

Άρθρο 6ο

Τα μέλη του Σωματείου είναι δυνατόν να διαγραφούν από τα Μητρώα:

α. Μετά από έγγραφη αίτηση τους, με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. β. Με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και σύμφωνα με το άρθρο 8, εάν οι δραστηριότητες ενός μέλους στρέφονται ενάντια στους σκοπούς του σωματείου ή εμποδίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της διοίκησής του γ. Τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου αποκλείεται να διαγραφούν από αυτό, έστω και αν δεν συμμετέχουν ενεργά σε αυτό, παρά μόνον εάν παραιτηθούν ή παυθούν λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. Το μέλος που διαγράφεται δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την ανάληψη των εισφορών ή άλλων καταβολών του στο παρελθόν προς την Εταιρεία. δ. Τα αρωγά μέλη είναι δυνατόν να διαγραφούν από τα μητρώα εφόσον πάψουν τα συντάσσονται με τους καταστατικούς σκοπούς του Σωματείου ή σταματήσουν να υπηρετούν με ηθική, υλική ή άλλη βοήθεια. Για τη διαγραφή τους απαιτείται απλή πλειοψηφία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7ο

Τα Τακτικά και Αντεπιστέλλοντα μέλη της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να παίρνουν μέρος σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου, έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα τα καταστατικά όργανα, έχουν δικαίωμα να ελέγχουν την ∆ιοίκηση, να υποβάλλουν προτάσεις και να συμμετέχουν στις λοιπές δραστηριότητες της Εταιρείας. Τα Ομότιμα και Αρωγά μέλη έχουν το δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και σε όλες τις δραστηριότητες του Σωματείου, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου ή δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́

Πόροι – Έσοδα

Άρθρο 8ο

Τους πόρους του Σωματείου αποτελούν:

α. Τακτικοί πόροι:

- Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών.

-Τα έσοδα των δημοσιεύσεων που εκδίδονται από το Σωματείο (περιοδικά, μονογραφίες κλπ)

- Τα έσοδα από διοργάνωση Συνεδρίων, Σεμιναρίων, Ημερίδων.

β. Οι έκτακτες εισφορές των μελών (Τακτικών - Αντεπιστελλόντων), το ύψος των οποίων καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, ώστε να είναι δυνατόν να καλύπτονται οι εκάστοτε ανάγκες της Εταιρείας. Καλούνται να καταβάλουν χρηματική συνδρομή μόνο τα μέλη εκείνα που επιθυμούν να συμμετέχουν σε μια κοινή δραστηριότητα της Εταιρείας (πχ στη δημιουργία ιστοσελίδας). Οι υπόλοιποι απαλάσσονται από οποιαδήποτε χρηματική συνδρομή.

δ. ∆ωρεές, Κληρονομιές, Κληροδοσίες και κάθε άλλο ποσό που νόμιμα θα περιέρχεται στο Ταμείο του Σωματείου είτε από τα Αρωγά Μέλη ή από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που το επιθυμεί.

Άρθρο 9ο

Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου γίνεται με ευθύνη και επιμέλεια του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Η σε χρήμα περιουσία του Σωματείου κατατίθεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς (όψεως ή προθεσμίας) ή χρεόγραφα αξιών σε Τράπεζα ή υποκατάστημα (εντός της Ελλάδος) της επιλογής του ∆.Σ. Η αλλαγή Τράπεζας είναι δυνατή μόνο με αιτιολογημένη απόφαση του ∆.Σ. Οι οικονομικοί πόροι του Σωματείου, διατίθενται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών και των δαπανών λειτουργίας του Σωματείου καθώς και, εν γένει για την κάλυψη δαπανών που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς της. Κάθε ταμειακό υπόλοιπο αφαιρουμένων των αναγκαίων ποσών για την μηνιαία λειτουργία του Σωματείου, κατατίθεται εγκαίρως στους εν λόγω λογαριασμούς μερίμνη του ταμία του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́

Διοίκηση του Σωματείου

Άρθρο 10ο

Όργανα ∆ιοίκησης του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση και το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο Διοικητικό όργανο του Σωματείου. Διακρίνεται σε Τακτική και Έκτακτη. Εκτός από τις αρμοδιότητες που ρητά αναφέρονται στα άρθρα αυτού του καταστατικού και των Νόμων, η Γενική Συνέλευση έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Την εκλογή των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και τον έλεγχο των πεπραγμένων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. β. Την ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων που συντάσσει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, τον έλεγχο της διαχείρισης και την έγκριση του απολογισμού. γ. Την απόφαση για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ή την ρύθμιση θεμάτων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και τα οποία φέρονται για συζήτηση στη Γενική Συνέλευση από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, ή με έγγραφο από το 1/5 τουλάχιστον των μελών. δ. Την τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 27 ε. Την διάλυση του Σωματείου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 28. στ. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα κάθε συνέλευσης.

Άρθρο 12ο

Η Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν ανά έτος και μάλιστα εντός του τελευταίου τριμήνου κάθε δεύτερου έτους, έκτακτα δε μετά από πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή μετά από έγγραφη αίτηση προς το ∆.Σ. του 1/5 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, στην οποία πρέπει να αναγράφεται και ο λόγος της σύγκλισης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το ∆ιοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την Συνέλευση μέσα σε τριάντα ημέρες (30) το πολύ από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Άρθρο 13ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

α. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Δ.Σ, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Δ.Σ. και με την έγκριση της Γ.Σ, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται ειδικότερα στο κεφάλαιο «Ε’ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ» του παρόντος καταστατικού.β. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα με ευθύνη του υποψηφίου που πλειοψήφισε στις αρχαιρεσίες ή, αν κωλύεται αυτός, του επόμενου στη σειρά, το αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών από τη διενέργειά τους. γ. Για τη λειτουργία του, εκλέγει το Προεδρείο, η διάρθρωση του οποίου έχει ως ακολούθως: α) Πρόεδρο, β) Α΄ Αντιπρόεδρο, γ) Β’ Αντιπρόεδρο δ) Γενικό Γραμματέα, ε) Ταμία στ)Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων και ζ) Εκπρόσωπο / Διοικητικό Μέλος.

Άρθρο 14ο

α. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής, τα δε μέλη του επανεκλέξιμα. Σε περίπτωση κενής έδρας στο Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο, ο Πρόεδρος καλεί τον α’ αναπληρωματικό επιλαχόντα και ούτω καθ’ εξής. Αν δεν υπάρχουν άλλοι αναπληρωματικοί, η πλήρωση της κενής θέσης γίνεται με εκλογή σε επόμενη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. β. Η άσκηση καθηκόντων του Δ.Σ. μετά τη λήξη της θητείας, απαγορεύεται και κάθε δικαιοπραξία σε αυτό το διάστημα είναι αυτοδικαίως άκυρη.γ. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα απέναντι στο Σωματείο και μπορούν να ανακληθούν από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται γι’ αυτόν το σκοπό, με πρόταση μομφής ή με αίτηση του ενός δέκατου (1/10) τουλάχιστον των τακτικών, ταμειακώς εντάξει, μελών ή τριών (3) Διοικητικών μελών του Δ.Σ. του Σωματείου.

Άρθρο 15ο

Εκτός από τις αρμοδιότητες που αναφέρονται σε άλλα άρθρα του καταστατικού, στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο ανήκει: α. Η ∆ιοίκηση, διαχείριση και παρακολούθηση των υποθέσεων του Σωματείου.β. Η ευθύνη της διαχείρισης της περιουσίας του Σωματείου . γ. Η διαχείριση των οικονομικών πόρων του Σωματείου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω. δ. Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού.ε. Η προπαρασκευή και εισήγηση επί των θεμάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. στ. Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. ζ. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των ∆ικαστηρίων κάθε βαθμού κάθε αρχής και τρίτων. η. Η δημιουργία και η συντήρηση της επίσημης ιστοσελίδας του Σωματείου.

Υπεύθυνος της ιστοσελίδας ορίζεται ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων.

Άρθρο 16ο

Τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου δε μπορούν να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία στο Σωματείο ή να πραγματοποιούν με αυτήν συμβάσεις, που έχουν σαν αποτέλεσμα τη λήψη αμοιβής για την προσφορά κάθε είδους ή άλλων υπηρεσιών ή να επιδιώκουν κέρδος με την ανάληψη υπηρεσιών ή να επιδιώκουν κέρδος με την ανάληψη έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το Σωματείο.

Άρθρο 17ο

α. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, μια φορά τουλάχιστον κάθε 3 μήνες στα γραφεία του Σωματείου στην Αθήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο ή όταν ζητηθεί με έγγραφο από τρία μέλη του Συμβουλίου. β. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα είναι μεγαλύτερος των απόντων. γ. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση που συζητούνται θέματα που αφορούν την προσωπική κατάσταση των μελών, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. δ. Κατά την συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται απο όλα τα μέλη που παρίστανται, στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και μετά από αίτηση μελών οι γνώμες και οι προτάσεις τους.

Άρθρο 18ο

Αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.

α. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο στα δικαστήρια και σε όλες γενικά τις Κρατικές Αρχές, σε όλες τις σχέσεις και διαφορές, καθώς και στις σχετικές με τη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου. β.Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει με το Γραμματέα τις ημερήσιες διατάξεις. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τα πρακτικά του Δ.Σ. και προσυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών.  Ο Πρόεδρος, επίσης, υποχρεούται να συγκαλέσει άμεσα έκτακτη Γ.Σ, εφόσον αυτό του ζητηθεί από τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ., είτε από δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη του Σωματείου.  Παρακολουθεί την καλή λειτουργία του γραφείου του Σωματείου συντονίζει τις ενέργειες κ.λ.π. και εργάζεται για την επιτυχία του σκοπού του. στ)Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα την αλληλογραφία του Σωματείου. Όπως επισημαίνεται και στο Άρθρο 26 είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τη διοργάνωση σεμιναρίων / διαλέξεων / συνεδρίων κατά τα οποία θα παρέχονται πιστοποιητικά και εκπαιδευτικά εγχειρίδια με την επωνυμία και το λογότυπο του Σωματείου.β. Τον Πρόεδρο, απουσιάζοντα για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος και, κωλυομένου και αυτού, ο Β’ Αντιπρόεδρος

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρων

α. Ο πρώτος των Αντιπροέδρων μεριμνά μαζί με τον Πρόεδρο για την ανάπτυξη των σχέσεων του Σωματείου με ομοειδείς φορείς της ευρύτερης περιοχής και του εξωτερικού για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου.
β. Ο δεύτερος των Αντιπροέδρων είναι αρμόδιος για την εποπτεία της προβολής και της προώθησης του Σωματείου στο ευρύ κοινό. Επίσης εν τει απουσία του Ά Αντιπροέδρου, τον αντικαθιστά σε όλες τις αρμοδιότητές του.

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

α. Ο Γραμματέας διευθύνει το Γραφείο από την άποψη του υπηρεσιακού μηχανισμού του Σωματείου, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα, εποπτεύει για την τήρηση του μητρώου των μελών και είναι υπεύθυνος απέναντι στο Δ.Σ. για την τακτική ενημέρωσή του. Εποπτεύει για τη σύνταξη των πρακτικών του Δ.Σ, τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο στην επόμενη κάθε φορά συνεδρίαση του Δ.Σ. και τα διαβιβάζει κατόπιν σε όλα τα μέλη του. Διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία προσυπογράφοντας με τον Πρόεδρο, επιβλέπει την τήρηση του πρωτοκόλλου, των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης, φροντίζει για τη συγκέντρωση στοιχείων για τα θέματα που θα συζητηθούν, πάντα μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Δ.Σ. Συντάσσει τον απολογισμό των πεπραγμένων του Δ.Σ. σε συνεργασία με αυτό, κάθε χρόνο και τον υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. β. Τον Γραμματέα, απουσιάζοντα για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο Εκπρόσωπος / Διοικητικό Μέλος, ο οποίος συνεργάζεται και βοηθά το Γραμματέα στην εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Αρμοδιότητες Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιος για τη σωστή σύνδεση του Σωματείου με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διατηρεί επαφές για την επιτυχία του σκοπού αυτού, εισηγείται και μεθοδεύει την άμεση ενημέρωση του τύπου, την προβολή και σύνδεση του Σωματείου με την κοινή γνώμη.

Αρμοδιότητες Ταμία

α. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη χρηματική περιουσία του Σωματείου και την υπόλοιπη κινητή περιουσία. Εισπράττει ο ίδιος και με την βοήθεια των λοιπών διοικητικών μελών τα ποσά, που οφείλουν τα μέλη στο Σωματείο ή όσα διαθέτουν τυχόν τρίτοι υπέρ του Σωματείου. β. Συντάσσει ισολογισμό της διαχείρισης και το Γενικό Προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου, τον οποίο υποβάλλει στη Γ.Σ. προς έγκριση. γ. Ο Ταμίας, κάθε έξι (6) μήνες ή οπότε ζητηθεί αυτό από το Δ.Σ, συντάσσει απολογιστικό σημείωμα για την κατάσταση του Ταμείου του Σωματείου. δ. Είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου εισπράξεων και πληρωμών και των οικονομικών βιβλίων του Σωματείου. ε. Τον Ταμία κωλυόμενο αναπληρώνει  ο Εκπρόσωπος / Διοικητικό Μέλος του Δ.Σ. στ. Τέλος, ελέγχεται από το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου.

Άρθρο 19ο

Η Ελεγκτική Επιτροπή-Αρμοδιότητες

α. Είναι τριμελής και η θητεία της είναι η ίδια με τη θητεία του ΔΣ που εκλέχθηκε παράλληλα με αυτή. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι και μέλη του ΔΣ.

β. Συγκροτείται ανάλογα με το ΔΣ σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος τη συγκαλεί, προεδρεύει στις συνεδριάσεις της και διευθύνει τις εργασίες της. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

γ. Παρακολουθεί και ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου. Ειδικότερα ελέγχονται λεπτομερώς οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες, η αιτιολογία τους, τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, οι πηγές τους και γενικά ό,τι αφορά οικονομικές δοσοληψίες του Σωματείου.

δ. Συντάσσει και υποβάλει έκθεση στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις σχετικά με την εκτέλεση των προηγουμένων καθηκόντων της και των πορισμάτων από τους γενόμενους ελέγχους. Αντίγραφο της έκθεσής της προς τη ΓΣ χορηγεί και στο ΔΣ εφ' όσον ζητηθεί.

ε. Ως προς την άσκηση των καθηκόντων της, έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων που αφορούν τα οικονομικά Γι' αυτό το ΔΣ υποχρεούται να θέτει στη διάθεσή της τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́

Αρχαιρεσίες

Άρθρο 20ο

α. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια, το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαρτίου κάθε τρίτου έτους και με χρονικά περιθώρια δεκαπέντε (15) ημέρες από τη Σύγκλιση της Γ.Σ. για το σκοπό αυτό. β. Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά. γ. Επιτυχόντες για όλα τα παραπάνω όργανα, θεωρούνται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες κατά σειρά ψήφους, μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των μελών του οργάνου. Δηλαδή επτά (7) για το Δ.Σ.Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. μπορεί να είναι μέχρι διπλάσιοι του προβλεπομένου, δηλαδή μέχρι δεκατέσσερις (14). Προκειμένου για το Δ.Σ, οι επόμενοι των τρεις (3) κατά σειρά είναι οι αναπληρωματικοί.δ. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, που είναι ταμειακώς εντάξει και είναι εγγεγραμμένοι τρεις (3) μήνες πριν τις αρχαιρεσίες και πληρούν επίσης τις προϋποθέσεις του Καταστατικού και των σχετικών Νόμων.

Άρθρο 21°

α. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη του Δ.Σ. πρέπει να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας στο Σωματείο, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες στην Εφορευτική Επιτροπή. Μετά την προθεσμία αυτή, ανακοινώνεται επίσημα, με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Σωματείου από την Εφορευτική Επιτροπή, ο κατάλογος των υποψηφίων για τα όργανα του Σωματείου.
β. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελλοι είναι του ίδιου τύπου, η δε προσπάθεια γίνεται με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και χρήματα του Σωματείου.

Άρθρο 22°

α. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, που εκλέγονται στη Γ.Σ., που προκηρύσσει τις εκλογές, με απόλυτη πλειοψηφία. β. Υποψήφιος για το Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.γ. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την ευταξία και καλή διεξαγωγή των εκλογών, σύμφωνα με το καταστατικό και το βιβλίο Μητρώου των μελών και αποφασίζει προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει ή ένσταση που υποβάλλεται. δ. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας και των αποφάσεων για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν, συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται από όλα τα μέλη.

Άρθρο 23°

α. Κάθε μέλος του Σωματείου ψηφίζει αυτοπροσώπως και τούτο διότι η ιδιότητά του είναι προσωπική και αμεταβίβαστη. β. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το Δ.Σ. τις συνταχθείσες ονομαστικές καταστάσεις των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, την κάλπη, την οποία ελέγχει αν είναι κενή, τη σφραγίζει και στη συνέχεια κηρύσσεται η έναρξη της ψηφοφορίας κατά τις ώρες που προσδιορίζει η Γενική Συνέλευση. γ. Με τη λήξη της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις, αρχίζει τη διαλογή των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης και ανακηρύσσει ως εκλεγέντες τους επτά (7) πρώτους πλειοψηφίσαντες. Οι επόμενοι κατά σειρά εκλέγονται αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας του έβδομου με τον όγδοο ή και με περισσότερους ακόμα γίνεται κλήρωση για την κατάληψη της τελευταίας θέσης.

Άρθρο 24°

α. Κάθε ψηφοφόρος βάζει στο ψηφοδέλτιο από ένα (1) μέχρι πέντε (5) σταυρούς δίπλα στο όνομα για το Δ.Σ.β. Ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρούς προτίμησης θεωρείται άκυρο.  γ. Κάθε ψηφοφόρος, που προσέρχεται στην Εφορευτική Επιτροπή, μετά την εξακρίβωση της ταυτότητάς του και τον έλεγχο από τις καταστάσεις για το δικαίωμα να ψηφίσει, παραλαμβάνει το ψηφοδέλτιο με το φάκελλο σφραγισμένο από την Εφορευτική Επιτροπή, μπαίνει στο παραβάν και στη συνέχεια επιστρέφει, ρίχνει τον κλειστό φάκελλο στην ψηφοδόχο, αφού προηγουμένως διαγραφεί από τις καταστάσεις και υπογράφει στην τηρούμενη από την Εφορευτική Επιτροπή κατάσταση ψηφισάντων. Η Εφορευτική Επιτροπή κρίνει για το έγκυρο των ψηφοδελτίων και βγάζει το αποτέλεσμα. Καταρτίζει πρακτικό εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες, καθώς και τους επιλαχόντες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́

Πειθαρχικό Συμβούλιο

Άρθρο 25°

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι πενταμελές, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Ά Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., το Β΄Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και δύο (2) τακτικά μέλη του σωματείου, τα οποία αποκλείεται να είναι μέλη του Δ.Σ. Τα δύο (2) αυτά μέλη τοποθετούνται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με απόφαση, κατά πλειοψηφία, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Δ.Σ. Στις συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου, παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο Γραμματέας του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ο οποίος τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τα οποία υπογράφονται από τα μέλη και τηρούνται μυστικά.

Μόλις υποβληθεί προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο καταγγελία κατά μέλους ή εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε παράπτωμα, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και αποφασίζει με αιτιολογημένη απόφαση του εάν θα ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ή όχι. Σε καταφατική περίπτωση διαβιβάζεται ο φάκελος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε κάποιο από τα μέλη του την εξέταση μαρτύρων. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει το ενδιαφερόμενο μέλος σε απολογία τάσσοντας ορισμένη προθεσμία. Μετά την απολογία ή την μη εμφάνιση του μέλους μέσα στην προθεσμία που έταξε, το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδίδει την οριστική του απόφαση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την απολογία ή την λήξη της προθεσμίας που τάχθηκε. Την απόφαση του αυτή γνωστοποιεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο στον ενδιαφερόμενο μέλος και την αποστέλλει μέσα σε 15 ημέρες από την έκδοσή της με συστημένη επιστολή. Το μέλος που τιμωρείται έχει το δικαίωμα μέσα σε 15 ημέρες από την ημέρα που παρέλαβε την απόφαση, να καταθέσει στον γραμματέα του ∆ιοικητικού Συμβουλίου έφεση κατά της απόφασης. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε τέτοια περίπτωση να αναπέμψει στην προσεχή Γενική Συνέλευση η οποία δικάζοντας σε δεύτερο βαθμό, έχει την εξουσία να επικυρώσει ή να ακυρώσει την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή να διατάξει νέα ανάκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

Σαν πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται:

α. Παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των μελών που επιβάλλονται από τις διατάξεις του καταστατικού ή των Νόμων.

β. ∆ιαγωγή αναξιοπρεπής ή ασυμβίβαστη προς το λειτούργημα του ιατρού.
γ. Αποδεδειγμένη αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ιατρού, ακόμη και αν αυτό δεν αποτελεί ποινικά διώξιμη πράξη.

Οι επιβαλλόμενες από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ποινές είναι:

α. Επίπληξη
β. Προσωρινή διαγραφή μέχρι ενός έτους
γ. Οριστική διαγραφή από τα μητρώα του Σωματείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ́

Δραστηριότητες Σωματείου

Άρθρο 26°

Η Εταιρεία οργανώνει συγκεντρώσεις επιστημονικού περιεχομένου (όπως ενδεικτικά Συνέδρια- Ημερίδες- Σεμινάρια κ.τ.λ.). Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια / ημερίδες / συνέδρια τα οποία διοργανώνονται υπό την αιγίδα του Σωματείου είναι αποκλειστική ευθύνη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Απαγορεύεται στα υπόλοιπα μέλη του Σωματείου να διοργανώνουν σεμινάρια, διαλέξεις και  συνέδρια στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή, χρησιμοποιώντας διαφάνειες, πιστοποιήσεις ή εκπαιδευτικά εγχειρίδια με την επωνυμία, τη σφραγίδα ή το σύμβολο του Σωματείου, χωρίς προηγουμένως να έχουν λάβει την ομόφωνη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ́

Διάλυση του Σωματείου – Τροποποίηση του Καταστατικού

Άρθρο 27°

Η διάλυση του Σωματείου επέρχεται: α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται έκτακτα για αυτό το λόγο και στην οποία παρίστανται τα 4/5 τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η σχετική δε απόφαση πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών που είναι παρόντα είτε β. Ευθύς ως ο αριθμός των μελών είναι μικρότερος από είκοσι.

Άρθρο 28

Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία παρίστανται τα 2/3 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, δηλαδή είναι ταμειακώς εντάξει κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος και η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 29°

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη ∆εκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 30°

Οι διατάξεις του παρόντος συμπληρώνονται όταν δεν ορίζεται τίποτε άλλο, από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού του Νόμου. Το παρόν Καταστατικό το οποίο αποτελείται από 30 άρθρα διαβάστηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα Ιδρυτικά Μέλη του, ισχύει από την εγγραφή του στα βιβλία Σωματείων του αρμοδίου Δικαστηρίου Αθηνών.

Αθήνα 26-1-2017